Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των γονέων

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει δημιουργηθεί για γονείς από τις κοινωνίες υποδοχής και για γονείς μετανάστες/πρόσφυγες προκειμένου να ενισχύσει τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες. Σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει τους γονείς γύρω από τα σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην ένταξη μεταναστών/προσφύγων μαθητών και να τους ενδυναμώνει ώστε να υποστηρίζουν επιτυχώς τη διαδικασία ένταξης. Το υλικό είναι κατάλληλο τόσο για δια ζώσης εκπαιδεύσεις όσο και για αυτοεκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τους γονείς της κοινωνίας υποδοχής είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, ενώ το υλικό για τους μετανάστες/πρόσφυγες γονείς είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

Μετά την πιλοτική χρήση του υλικού από γονείς σε διάφορες χώρες, προστέθηκαν και συντομευμένες εκδόσεις όλων των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Οι συντομευμένες εκδόσεις έχουν περίπου το μισό μέγεθος από τις πλήρεις και δεν περιλαμβάνουν δραστηριότητες αξιολόγησης, ομαδικές δραστηριότητες ή βιβλιογραφία.

Σημείωση: Οποιοσδήποτε φορέας ενδιαφέρεται μπορεί να μεταφράσει ελεύθερα το υλικό σε άλλες γλώσσες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους συντονιστές του σχεδίου στο olykek@olympiakokek.gr. 

 

Για Έλληνες γονείς

Ενότητα 1: Βασικές διαπολιτισμικές δεξιότητες

Ενότητα 1 – Συντομευμένη έκδοση

Ενότητα 2: Ο ρόλος των γονέων στην κοινωνική ένταξη και συνοχή

Ενότητα 2 – Συντομευμένη έκδοση


Για μετανάστες και πρόσφυγες γονείς

Unit 1: Basic intercultural skills

Unit 1 – Shortened version

Unit 2: Empowering migrant and refugee parents for social inclusion

Unit 2 – Shortened version