Εκπαιδευτική μεθοδολογία για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας μεταξύ των γονέων

Αυτό το προϊόν περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογική προσέγγιση του έργου στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.

Περιλαμβάνει:

  • Μια έκθεση με τα ευρήματα από την ανάλυση αναγκών που διεξήχθη πριν την έγκριση του έργου
  • Τα αποτελέσματα από ομάδες εστίασης (focus groups) και ερωτηματολόγια σε γονείς σε όλες τις χώρες της σύμπραξης, τα οποία ανιχνεύουν απόψεις των γονιών σε θέματα ένταξης, τις ανάγκες τους και προτιμώμενους τρόπους μάθησης
  • Μεθοδολογικές προσεγγίσεις σύμφωνα με θεωρίες μάθησης ενηλίκων και τις προτιμήσεις/ανάγκες της ομάδας-στόχου
  • Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και το περίγραμμα του εκπαιδευτικού περιεχομένου

Κατεβάστε το εδώ.