Περίληψη Έργου

Εν μέσω της προσφυγικής κρίσης μια μεγάλη πρόκληση για την ολοένα και πιο πολυπολιτισμική Ευρώπη είναι η ομαλή κοινωνική ένταξη των εθνικών και πολιτισμικών μειονοτήτων (ΕΠΜ), περιλαμβανομένων των παιδιών τους. Η ένταξη των μεταναστών λαβαίνει χώρα σε πολλαπλά επίπεδα, και ένας από τους πιο ευαίσθητους τομείς είναι αυτός της σχολικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν πολλές παρεμβάσεις που εστιάζουν στα προσόντα των εκπαιδευτικών, την προσέγγιση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τη διαχείριση της ετερότητας στην τάξη. Ωστόσο, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη διαδικασία της ένταξης είναι η στάση και η κινητοποίηση των γονιών. Τόσο οι γονείς των κοινωνιών υποδοχής όσο και γονείς που ανήκουν σε ΕΠΜ επηρεάζουν άμεσα τη στάση, τη συμπεριφορά και την απόδοση των παιδιών τους, και κατ’ επέκταση τη διαδικασία ένταξης συνολικά. Η θετική γονική κινητοποίηση έχει κεφαλαιώδη σημασία για την κοινωνική ένταξη των παιδιών ΕΠΜ.

Ο γενικός στόχος του έργου Parents4all (Γονείς για Όλους) είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενδυναμώσει και να αναπτύξει τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των γονέων της κοινωνίας υποδοχής και των γονέων που ανήκουν σε ΕΠΜ ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική ένταξη παιδιών σχολικής ηλικίας που ανήκουν σε ΕΠΜ.

Αναμένεται ότι οι ενισχυμένες δεξιότητες και η αυξημένη ευαισθητοποίηση των γονιών θα έχει θετική επίδραση στην αλληλεπίδραση μαθητών με διαφορετική καταγωγή, στη συνεργασία με το σχολείο και στην κοινωνική ένταξη γενικότερα.