Εργαλειοθήκη αυτοαξιολόγησης σε διαπολιτισμικές δεξιότητες

Αυτή η εργαλειοθήκη μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να επιλέξουν ποιο τμήμα του εκπαιδευτικού υλικού είναι το καταλληλότερο για αυτούς και να διαπιστώσουν την πρόοδό τους μετά την εκπαίδευση. Διάφοροι φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εργαλειοθήκη για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση στοχευμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για γονείς.

Η εργαλειοθήκη για τους γονείς της κοινωνίας υποδοχής είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, ενώ για μετανάστες και πρόσφυγες γονείς είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. Περιλαμβάνει δραστηριότητες αρχικής αξιολόγησης, ερωτήσεις αξιολόγησης για κάθε κεφάλαιο του εκπαιδευτικού υλικού και ερωτήσεις τελικής αξιολόγησης.

Για την πλήρη έκδοση της εργαλειοθήκης στα αγγλικά δείτε εδώ: Complete edition in PDF / Online Interactive edition

Ερωτηματολόγια για την αρχική και τελική αξιολόγηση:

Για Έλληνες γονείς

Αρχική αξιολόγηση στάσεων και εκπαιδευτικών αναγκών

Τελική αξιολόγηση στάσεων

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού: Έγγραφο PDF / Online Φόρμα

 

Για μετανάστες και πρόσφυγες γονείς

Pre-assessment of attitudes and perceived training needs

Post-assessment of attitudes

Course utility survey: PDF Document / Online Form

Οι ερωτήσεις αξιολόγησης κάθε κεφαλαίου είναι ενσωματωμένες στο εκπαιδευτικό υλικό.